Rich Mountain Rendezvous, Mena

Rich Mountain Rendezvous, Mena